Fundacja Turigeo

Ogólne założenia:

1. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.2. Fundacja ma osobowość prawną.3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.4. Fundacja może używać nazwy skróconej "TURIGEO".5. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw ochrony środowiska.

Cele i zasady działania Fundacji:

1. Nadrzędnym celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań oraz propagowanie aktywności w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem:
a. turystyki i edukacji turystycznej,
b. edukacji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych,
c. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
d. wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze i rozwijanie jego aspiracji artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem zaspokajania jego potrzeb kulturalnych z zakresu sztuki filmowej i audio-wizualnej.
2. W zakresie turystyki i edukacji turystycznej celem działalności Fundacji jest szczególnie wspieranie, propagowanie i inicjowanie:
a. aktywności turystycznej na terenie Polski z położeniem szczególnego nacisku na geoturystykę,
b. wszelkich działań upowszechniających wiedzę geologiczną, geograficzną, przyrodniczą i etnogra-ficzną,
c. działań zmierzających do zachowania zabytków kultury materialnej i dziedzictwa narodowego oraz upowszechnienia ich walorów poznawczych i edukacyjnych,
d. prac i działań wzmacniających i rozwijających ruch turystyczny i organizacje turystyczne,
e. działań zmierzających do upowszechniania kultury zachowania się na szlakach turystycznych, budowania i upowszechniania etosu turysty ze szczególnym uwzględnieniem postaw proekologicznych oraz dbałości o otoczenie.
3. W obszarze edukacji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych celem Fundacji jest podejmowanie wszechstronnych działań i inicjatyw zmierzających do:
a. podwyższenia poziomu kształcenia geografii,
b. wprowadzenia istotnych elementów wiedzy geologicznej w nauczaniu dzieci i młodzieży,
c. upowszechniania wiedzy geologicznej i jej popularyzacji,
d. podwyższenia poziomu kształcenia nauk ścisłych,
e. zwiększenia stopnia praktycznego zastosowania i wykorzystania nauk matematyczno-przyrodniczych.
4. Celem działalności Fundacji w odniesieniu do budowania społeczeństwa obywatelskiego jest:
a. zwiększanie integracji społeczności lokalnych w obszarach aktywności turystycznej, kulturalnej, sportowej, oświatowej i ochrony środowiska,
b. propagowanie aktywności sportowej i zasad zdrowego trybu życia oraz wspieranie różnorodnych form rozwoju kultury fizycznej i turystyki,
c. wspieranie różnorodnych form integracji osób społecznie wykluczonych i niepełnosprawnych ze społeczeństwem, w tym także organizowanie działań aktywizujących je zawodowo,
d. wspieranie aktywizacji zawodowej kobiet,
e. wspieranie i współpraca z organizacjami, których celami statutowymi jest: działalność turystyczna, naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i spo- łecznej inwalidów,
f. wspieranie inicjatyw i władz samorządowych oraz instytucji publicznych istotnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpraca z nimi dla realizacji własnych inicjatyw w tym zakresie,
g. współpraca z władzami samorządowymi i instytucjami związanymi z działalnością edukacyjną i tu- rystyczną oraz współdziałaniu z nimi w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
5. W zakresie wzrostu uczestnictwa w kulturze i rozwoju aspiracji kulturalnych Fundacja:
a. współpracuje z instytucjami i placówkami kultury wszystkich poziomów administracji publicznej i sa- morządowej, a także podmiotami prywatnymi,
b. rozwija i umacnia postawy aktywnego uczestnictwa w edukacji, kulturze i sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki filmowej i audiowizualnej oraz muzyki,
c. bierze udział lub samodzielnie realizuje projekty wspierające rozwoj twórców i wykonawców sztuki.

Organy Fundacji

Organami Fundacji są:
a. Zgromadzenie Fundatorów,
b. Zarząd Fundacji,
c. Rada Fundacji.